Wednesday, February 24, 2016

Improper use of Power of Attorney

https://youtu.be/GJA_Ov4aYmk